English E-Posta Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Doç. Dr. Şakir DIZMAN
Doç. Dr. Şakir DIZMAN
Bölüm Başkanı
Tel :
444 5 388
Dahili 1 :
2286
E-Posta :
sakir.dizman@erzurum.edu.tr
Kişisel Sayfa :
Akademik Üniversite Fakülte Bölüm Ana Bilim Dalı Yıl
Doçent Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Muhasebe ve Finansman 2017
Yrd. Doç. Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme İşletme 2015
Yrd. Doç. Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik - 2010
Doktora Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Muhasebe ve Finansman 2008
Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Muhasebe ve Finansman 1996
Lisans Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat - 1994
Hizmet Süresi Kuruluş Pozisyon
2018 - Erzurum Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölüm Başkanı
2018 - Erzurum Teknik Üniversitesi İİBF Yönetim Kurulu Üyesi
2017 - Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
2017 - Erzurum Teknik Üniversitesi İİBF Senatörü
2017 - Erzurum Teknik Üniversitesi İİBF Fakülte Kurulu Üyesi
2011 - 2015 Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanı
2010 - 2015 Atatürk Üniversitesi Pasinler Meslek Yüksekokulu Yardımcı Doçent
1999 - 2010 Erzurum Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe ve Finansman Alanı Öğretmeni
1995 - 1999 Erzurum İlköğretim Okulları Sınıf Öğretmeni
Ödül Adı Kuruluş YılKuruluş Üyelik Türü Görev Hizmet Yılları
Ders Bilgi Paketleri
Yayınlar

 

A-TEZLER

1. Ortaöğretim Kurumlarında Eğitim Maliyetlerinin Analizi -Erzurum İl Merkezinde Kamu ve Özel Ortaöğretim Kurumları Karşılaştırması-,  Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2008, (Danışman: Prof. Dr. M. Suphi ORHAN).

 

2. Eğitim Amaçlı Hastanelerde Tedavi ve Bakım Maliyetlerini Etkileyen Faktörler, - Teori ve Uygulama -,  Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, 1996, (Danışman: Prof. Dr. M. Celaleddin ATAMANALP).

                                

B- KİTAPLAR

3. Dızman Şakir, “TFRS Kapsamında Finansal Durum Tablosu(Bilanço) ve Dönen Varlıklar İçin Muhasebe Uygulamaları”, Ekin Yayınevi, Aralık 2017.

 

4. Dızman Şakir, “Türkiye’de Tekdüzen Hesap Planı ve Finansal Tabloların Uluslararası Standartlar Kapsamında Yeniden Düzenlenmesi”, Ekin Yayınevi, 2016.

 

5. Dızman Şakir, “Türkiye’de Örgün Eğitim Sisteminin Verimlilik Esasına Göre Dönüşümü ve Muhasebe Eğitiminin Bu Dönüşüm Çerçevesinde Yeniden Yapılandırılması”, Ekin Yayınevi, 2015.

 

6. Dızman Şakir, Güney Selami, “Muhasebe ve Muhasebecilerin Yönetim Kararları Üzerine Etkisi”, Ekin Yayınevi, 2015.

 

KİTAP BÖLÜMLERİ

7. Dızman Şakir, Uluslararası Bankacılık Dersi Ünite 10: “Uluslararası Finansal Araçlar II: Türev Finansal Araçlar”, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2017.

 

8. Dızman Şakir, Uluslararası Bankacılık Dersi Ünite 14: “Türkiye’de Uluslararası Bankacılık”, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2017.

 

C- ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

9. Karcıoğlu Reşat, Dızman Şakir, Kaya Abdulkadir, “Evaluation of Accounting Education Offered in Formal Education in Turkey in Terms of Infrastructure and Human Standards -A Model Practice in Erzurum-”, European Journal of Sustainable Development Research (EJSDR), 2017 March, Vol. 2, Issue 1.

 

10. Dızman Şakir, “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde Öğrencilerin Muhasebe Dersinde Başarısızlık Nedenleri ve Çözüm Önerileri”, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, Ocak-Haziran 2015.

 

11. Dızman Şakir, Güney Selami, “Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları, Kamu’da Karşılaşılan Olumsuzluklar ve Beklentiler (Erzincan İli Uygulaması)”, Asos Journal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 16, Eylül 2015.

 

D- ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

12. Karcıoğlu Reşat, Dızman Şakir, “Türkiye'de TMS-TFRS Kapsamında Verilen Muhasebe Eğitiminin Kalite Standartları Açısından Yeterliliği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 30, Yıl: 2016, Sayı: 4.

 

13. Dızman Şakir, Yanık Ramazan, “Türkiye’de Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğin Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Kaybı Açısından Ekonomik Kalkınmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 2016, 18 (Özel Sayı-1).

 

14. Dızman Şakir, “Kısa Vadeli Amaçlarla Satın Alınan Finansal Varlıkların Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) Kapsamında Muhasebeleştirilmesi”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 2, Yıl: 2015.

 

15. Güney Selami, Dızman Şakir, “Muhasebe Meslek Mensuplarının İşletmelerin Beklentilerini Karşılama Düzeyi, -Erzincan İli Uygulaması-”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 19,  Sayı: 3,  Yıl: 2015.

 

16. Dızman Şakir, “Finansal Yatırımların Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) Kapsamında Muhasebeleştirilmesi”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:16, Sayı: 1, Yıl: 2015.

 

17. Dızman Şakir, “Ticari Borçlar ve Alacaklar Açısından Vade Kavramına, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), Tekdüzen Hesap Planı (THP) ve Yeni Hesap Planı Taslağı Kapsamında Bir Bakış”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 3, Yıl: 2014.

 

18. Dızman Şakir, “TMS ve TFRS Kapsamında, Gelecek Aylara ve Yıllara Ait Giderlerin Dönemsel Olarak Muhasebe Kayıtlarının Yapılmasına İlişkin Uygulamalar”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 28,  Sayı: 4,  Yıl: 2014.

 

19. Dızman Şakir, “Türev Finansal Ürünlerin; Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve Yeni Hesap Planı Taslağı Kapsamında Muhasebeleştirilmesi”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, Yıl: 2014.

 

20. Dızman Şakir, “Ortaöğretim Kurumlarında Eğitim Maliyetlerinin Analizi”, EKEV Akademi Dergisi, Sayı: 44, Yaz 2010.

 

E-BİLDİRİLER

21. Karcıoğlu Reşat, Dızman Şakir, Kural Barış,Türkiye Muhasebe Standartları-Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin TMS/TFRS Farkındalığı”, 4. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi(ICAFR’2017), 13-17 Aralık 2017, Erzurum.

 

22. Karcıoğlu Reşat, Dızman Şakir, Kaya Abdulkadir, “Evaluation of Accounting Education Offered in Formal Education in Turkey in Terms of Infrastructure and Human Standards -A Model Practice in Erzurum-”, International Conference on Sustainable Development, 19-23 October 2016, Skopje.

 

23. Karcıoğlu Reşat, Dızman Şakir, “Türkiye’de TMS-TFRS Kapsamında Verilen Muhasebe Eğitiminin Kalite Standartları Açısından Yeterliliği”, 35. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 27 Nisan-1 Mayıs 2016, KKTC.

 

24. Kaya Abdulkadir, Özçomak Mehmet Suphi and  Dızman Şakir, “Relation Causality Between Stock and Futures Markets: An Application on the BIST” EconWorld2016@Imperial College Proceedings, 10-12 August, 2016; London, UK 1.

 

25. Dızman Şakir, Yanık Ramazan, “Türkiye’de Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğin Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Kaybı Açısından Ekonomik Kalkınmaya Etkilerinin Değerlendirilmesi”, 12. Uluslararası Muhasebe Konferansı, 23-25 Ekim 2015, Ankara.

 

26. Dızman Şakir, Güney Selami, Özçomak Mehmet Suphi, “Bilgi ve Yenilik Ekonomisi, Uluslararası Standartlara Uygun Muhasebe ve Ticari Program Yazılımlarının Elektronik Ortamda Kullanımının Etkileri”, Ekonomi Forumu: Bilişim Teknolojisi ve İnovasyon Yönetimi -Bilimsel Fikir Alışverişi ve Uygulanmalarıyla İlgili Başarı Potansiyellerinin Alman ve Türk Perspektifleri-, E2E Conference, Özet Bildiri, Münih, 4-6 Kasım 2015.

 

27. Dızman Şakir, Yanık Ramazan, Kaya Abdulkadir, Çoşkun Ali, “Türkiye'de Muhasebe Eğitiminin Sorunları, Eğiticilerin Eğitimi ve Yeterlilikleri, Muhasebe Kayıtlarının Standardizasyonu” 34. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 13-17 Mayıs 2015, Antalya.

 

F-YAYIN HAKEMLİĞİ

28. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 3, Yıl: 2015, Hakemlik Sayısı: 1.

 

G-ATIFLAR

Makale: Karcıoğlu Reşat, Dızman Şakir, “Türkiye'de TMS-TFRS Kapsamında Verilen Muhasebe Eğitiminin Kalite Standartları Açısından Yeterliliği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 30, Yıl: 2016, Sayı: 4.

 

29. Atıf: Öztürk Mahmut Sami, Erdoğan Murat, “Batı Akdeniz Bölgesinde Yer Alan Üniversitelerdeki Muhasebe Eğitimine Yönelik Bir Araştırma”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 9, Sayı:21(Özel Sayı), Ekim 2017.

 

Makale: Güney Selami, Dızman Şakir, “Muhasebe Meslek Mensuplarının İşletmelerin Beklentilerini Karşılama Düzeyi, -Erzincan İli Uygulaması-”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 19,  Sayı: 3,  Yıl: 2015.

 

30. Atıf: Solak Bilal, Yürekli Emin ve Durmuş Ahmet Fethi, Mükelleflerin (İşletmelerin) Muhasebe Meslek Mensuplarından Aldıkları Hizmetler ve Beklentilerinin İncelenmesi: Denizli İli Örneği, Hizmetlerin Mükellefleri Tatmin Eden Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma, International Journal of AcademicValue Studies, 2017, Volume:3, Issue: 10,  s. 98-104.

 

31. Atıf: Yardımcıoğlu Mahmut ve Günay Yahya, Investigation of Interaction of the Job Market Accounting Education: Kahramanmaras Case, Journal of Economics Business and Political Researches, Year: 2017, 2(4): 110-133.

 

Makale: Dızman Şakir, Ortaöğretim Kurumlarında Eğitim Maliyetlerinin Analizi –Erzurum İl Merkezinde Kamu ve Özel Ortaöğretim Kurumları Karşılaştırması-, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Erzurum, 2008.

 

32. Atıf: Özbaş Mehmet, “Ortaöğretim Son Sınıf Öğrencilerinin Okul Memnuniyetine İlişkin Görüşleri”, Inesjournal, Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, The Journal of International Education Science, Yıl: 3, Sayı: 7, Haziran 2016, s. 4-16.

 

Makale: Dızman Şakir, Yanık Ramazan, Kaya Abdulkadir, Çoşkun Ali, “Türkiye’de Muhasebe Eğitiminin Sorunları, Eğiticilerin Eğitimi ve Yeterlilikleri, Muhasebe Kayıtlarının Standardizasyonu”, 34. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 13-17 Mayıs 2015, Antalya.

 

33. Atıf: Apak İbrahim, Duman Haluk, Özpeynirci Rabia, Karakışla Enver,  “Accounting Education in Turkey: The Case of the Turkey Accounting Education Symposium”, Türkiye’de Muhasebe Eğitimi: Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu Örneği, International Journal of Human Sciences Volume: 13 Issue: 1 Year: 2016, s.185,189.

 

Makale: Dızman Şakir, “Türev Finansal Ürünlerin; Türkiye Muhasebe Standartları (TMS), Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve Yeni Hesap Planı Taslağı Kapsamında Muhasebeleştirilmesi”, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, Yıl: 2014.

 

34. Atıf: Adıgüzel Hümeyra, Yılmaz Ayşe Altıok, “Türev Ürünlerin Finansal Riskten Korunma Aracı Olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kapsamında Muhasebeleştirilmesi”, Mali Çözüm, 131. Sayı, Eylül - Ekim 2015, s. 17, 30.

 

35. Atıf: Kalaağası Özlem, “Direkt ve Endirekt Yönteme Göre TMS 7 Nakit Akış Tabloları Standardının İncelenmesi”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2016.

 

36. Atıf: Kıllı Mustafa, Evci Samet, “Altın Vadeli İşlem Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi” Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı:76,  Ekim 2017.

 

Makale: Dızman Şakir, Yanık Ramazan, Kaya Abdulkadir, Çoşkun Ali, “Türkiye'de Muhasebe Eğitiminin Sorunları, Eğiticilerin Eğitimi ve Yeterlilikleri, Muhasebe Kayıtlarının Standardizasyonu” 34. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 13-17 Mayıs 2015, Antalya.

 

37. Atıf: Yanık Ramazan, Kaya Abdulkadir, Çoşkun Ali, Yıldıztekin İhsan, “Farklı Bölümlerde Muhasebe Lisans Eğitimi Etkinliğinin Mesleki Bakış Açısıyla Mukayeseli Değerlendirilmesi: Gelir İdaresi Örneği”, 35. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu –Değişen Dünyada Finansal Paporlama: İdeali Arayış ve Muhasebe Eğitimi- Bildiriler Kitabı, Mayıs 2016, s.203, 211.

 

Makale: Dızman Şakir, Yanık Ramazan, Kaya Abdulkadir, Çoşkun Ali, “Türkiye'de Muhasebe Eğitiminin Sorunları, Eğiticilerin Eğitimi ve Yeterlilikleri, Muhasebe Kayıtlarının Standardizasyonu” 34. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 13-17 Mayıs 2015, Antalya.

 

38. Atıf: Gönen, Seçkin, “Önlisans Düzeyinde Eğitim Gören Öğrencilerin Muhasebe Eğitiminden Beklentilerine Yönelik İzmir ve Denizli İllerinde Bir Araştırma”, Uluslararası Alanya Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Yıl:2016, Cilt:8, Sayı:2, s. 69, 77.

 

Makale: Dızman Şakir, Güney Selami, “Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları, Kamu’da Karşılaşılan Olumsuzluklar ve Beklentiler (Erzincan İli Uygulaması)”, Asos Journal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 16, Eylül 2015.

 

39. Atıf: Beşel Furkan, “Türkiye’de Vergi Denetiminin Ekonomik ve Hukuki Etkinliği”, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ocak 2017.

 

40. Atıf: Meriç Arzu ve Akpınar Yusuf, “Adıyaman’daki Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe Kültür Değerleri Üzerine Bir Araştırma”, ASOS Journal, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl:5, Sayı:51, Ağustos 2017, s. 426-440.

 

Makale: Dızman Şakir, “Finansal Yatırımların Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) Kapsamında Muhasebeleştirilmesi”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:16, Sayı: 1, Yıl: 2015.

 

41. Atıf: Atmaca Metin, Erol Mikail ve Aslan Muhsin, “Outcome Assesment of Application of Turkish Accounting and Financial Reporting Standards (TAS/TFRS): A Survey on Audit Firms Authorized by POA”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ocak 2017.

 

Doktora Tezi: Ortaöğretim Kurumlarında Eğitim Maliyetlerinin Analizi -Erzurum İl Merkezinde Kamu ve Özel Ortaöğretim Kurumları Karşılaştırması-,  Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2008, (Danışman: Prof. Dr. M. Suphi ORHAN).

 

42. Atıf: Gülcan Hüseyin, “Özel Eğitim Kurumlarında Maliyet Muhasebesinin Uygulanması”, Gediz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2013.

 

Makale: Dızman Şakir, “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde Öğrencilerin Muhasebe Dersinde Başarısızlık Nedenleri ve Çözüm Önerileri”, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:1, Sayı:1, Ocak-Haziran 2015.

 

43. Atıf: Yıldırım Fatih, “Yönetici Asistanlığında Problem Çözme ve Karar Verme”, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, “Yönetici Asistanlığı” Kitabı, 6. Ünite, 2017.

 

44. Atıf: Yıldırım Fatih, “Güvenlik Yönetiminde Örgüt Kültürü” Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, “Güvenlik Yönetimi” Kitabı, 2. Ünite, 2017.

 

 

 

 

Dekanın Mesajı

Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi (ETÜ-İİBF) web sayfasına hoşgeldiniz. Fakültemiz hakkında ilk bakışta bilmek.. Devam

Bağlantılar

Partners Devam

Galeri

Fakültemizle ilgili görsel materyallere bu bölümden ulaşabilirsiniz... Devam